O nás

Jsme mateřská škola, která má 6 tříd. 5 tříd je v budově na adrese Školní 1257, Nová Paka. Jedna třída pro děti s odkladem školní docházky a předškolní, je v místě poskytovaného vzdělání na adrese: ZŠ Komenského 555, Nová Paka.

Máme vlastní kuchyň a součástí mateřské školy je i velká zahrada. Do naší mateřské školy přijímáme děti zpravidla od 2-6 let. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Rok se sluníčkem.

Kapacita školy 150 dětí
Kapacita školní jídelny 200 jídel
Počet tříd 6
Počet pedagogů 12
Asistent pedagoga 4
Provozní zaměstnanci 8

Historie školy

2. mateřská škola byla budována v letech 1958-1964 jako čtyřtřídní. Výstavba probíhala ve dvou etapách. Nejprve byly uvedeny do provozu 2 boční pavilony. Stravování dětí bylo zajištěno v jídelně ZŠ. V další etapě byla postavena hlavní budova, která teprve propojila oba stávající pavilony.

V hlavní budově byla zřízena školní kuchyně, a bylo tak zajištěno stravování dětí. V roce 1964 byla stavba dokončena.

V roce 1999 došlo k vyasfaltování celého školního dvora a vydláždění prostoru mezi pavilony zámkovou dlažbou. Tím bylo zajištěno využívání místa ke sportovním a zájmovým činnostem dětí. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola právním subjektem, jehož součástí je školní jídelna. Z důvodu zrušení mateřské školy Motýlek začala v roce 2004 přístavba nového pavilonu. Byla provedena celková rekonstrukce kotelny a školní kuchyně. Touto přístavbou byla zvýšena kapacita školy na 135 dětí. V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v původní budově.

Od září 2014 je kapacita MŠ navýšena na 150 dětí. V budově ZŠ Komenského je zřízena třída pro 20 předškoláků.

Koncepce školy

Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Děti by měly být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu –ROK SE SLUNÍČKEM.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami ve speciální třídě. Ve třídách vytvořit pro každé dítě optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Nabídka zájmových kroužků a individuální přístup umožňuje rozvíjení talentovaných dětí.

Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.