INFORMACE O PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍCH V NAŠÍ MŠ

Při vstupu do budovy musí mít rodiče roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce mýdlem.  Před jídlem si budou děti ruce desinfikovat.

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé!

Učitelky budou ve zvýšené míře sledovat u dětí projevy jakéhokoli onemocnění a v případě, že dítě bude vykazovat známky nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem…), rodiče si dítě neprodleně vyzvednou.  Po nemoci budou zpět do MŠ přijímány pouze děti zcela uzdravené. V případě projevů alergické rýmy bude nutné lékařské potvrzení, že dítě netrpí žádným infekčním onemocněním.